Tartalom

- Általános információk
- Hogyan nyújthatom be a kérelmet?
- Az eljárás időtartama
- Milyen iratokat kell csatolnom?
- Mennyibe kerül?
- Letölthető adatlapok

 


Általános információk

Magyar állampolgár gyermeke a törvény erejénél fogva a születésével magyar állampolgár lesz, függetlenül a születés helyétől. A magyar állampolgár köteles kezdeményezni gyermeke külföldön történt születésének hazai anyakönyvezését [2010. évi I. törvény], ehhez a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelmet kell benyújtani. A kérelem Magyarországon benyújtható bármely települési anyakönyvvezetőnél, kormányablaknál vagy Budapest Főváros Kormányhivatal/Hazai Anyakönyvi Osztályán, míg külföldön hivatásos konzuli tisztviselőnél, így főkonzulátusunkon is.

Amennyiben a szülők házasok, szükséges, hogy a házasság Magyarországon már anyakönyvezve legyen. Amennyiben ez nem történt meg, úgy egyidejűleg a házasságot is anyakönyvezni szükséges. Amennyiben a gyermek születésekor a szülők nem voltak házasok, az apának apai elismerő nyilatkozatot kell tennie a születés anyakönyvezésével egyidőben. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy az apai elismerő nyilatkozat megtételére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha azt a magyar jogszabályok lehetővé teszik, vagyis az apaság vélelme alapján nem kell mást apának tekinteni. Ennek részletezéséhez feltétlenül tekintsék át az apai elismerő nyilatkozatra vonatkozó ismertetőnket! Amennyiben útlevelet is igényelnek a gyermeknek, úgy az is kezdeményezhető a születés magyarországi anyakönyvezésével egyidejűleg. Benyújtható egyúttal az anyasági támogatás iránti kérelem is a gyermek 6 hónapos koráig.

 


Hogyan nyújthatom be a kérelmet?

A kérelmet személyesen lehet benyújtani, amelyen mindkét szülőnek jelen kell lennie

A kérelem benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor, amelyet ide kattintva tehet meg. 

A foglalásnál ha csak a születés anyakönyvezési kérelem benyújtására kerül sor, úgy az  "Anyakönyvezés (születés)" ügytípust kell kiválasztani. Ha a születés anyakönyvezése mellett útlevélkérelem benyújtására és/vagy házasság anyakönyvezésére, illetve apai elismerő nyilatkozatra is sor kerül, úgy ennek megfelelően az "Anyakönyvezés (születés)+útlevél (18 év alatt)", vagy az "Anyakönyvezés házasság/BÉT+Anyakönyvezés születés+útlevél (18 év alatt)”, vagy "Apai elismerő nyilatkozat+születés anyakönyvezése+/útlevél" ügytípust kell kiválasztani (+ "anyasági támogatás / FÉTÁM" szükség szerint). A személyek számánál csak egy fő beírását engedi a foglalási rendszer. Ez egy gyermek születésének anyakönyvezését jelenti. Több gyermek esetén több külön időpontot kell foglalni. 

 


Az eljárás időtartama

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően több hetet is igénybe vehetsürgősségi eljárásra nincs lehetőség

A 6 éven aluli, külföldön született gyermekek esetében az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg beadott útlevél kérelem alapján az útlevél 5-8 hét alatt elkészül.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az anyakönyvezés során a gyermek neve a magyar névviselési szabályok miatt eltérhet attól, amelyet a kérelem beadásakor megjelöltek. A magyar anyakönyvezési gyakorlatban ugyanis előírások szabályozzák, hogy az anyakönyvezendő személy milyen családi és utónéven anyakönyvezhető. A magyar jogszabályoktól eltérő névhasználatról az ügyintézés során tájékoztatjuk ügyfeleinket, és korrekciós egyeztetéseket folytatunk az érdekeltekkel. Jelezni kívánjuk, hogy a magyar névhasználati előírásoktól eltérő névválasztás kizárólag igazolt külföldi állampolgárság alapján engedélyezett. Ehhez érvényes külföldi útlevél vagy külföldi hatóság által kiállított állampolgársági bizonyítvány bemutatása szükséges.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárási időkre vonatkozó tájékoztatás nem garantált eljárási időt jelent, így kérjük, ne vásároljanak például repülőjegyet a honlapon szereplő időtartamból kiindulva, mert ha az ügyintézési idő elhúzódik, az ebből fakadó kár Önöket terheli.

 


Milyen iratokat kell csatolnom?

A + jelre kattintva lenyílnak a részletes információk!

+1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat
Certified copy of an entry in the register of births”, amely a szülőkre vonatkozó adatokat is tartalmazza (FIGYELEM! A piros betűkkel kitöltött rövid változat nem elfogadható!)
A hazai anyakönyvezési eljárás során az eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat benyújtására van szüksége, másolat nem elfogadható. Az eredeti okiratot szükség szerint az eljárás végén az újonnan kiállított magyar születési anyakönyvi kivonattal együtt visszaküldjük.
A külföldi anyakönyvi kivonathoz nem szükséges fordítás az alábbi esetekben:
- az angol, német, vagy francia nyelven kiállított születési anyakönyvi kivonatok esetében (kivéve kézírással kitöltött és/vagy megjegyzést tartalmazó kivonatok), valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia (például új három nyelvű román anyakönyvi kivonat).
Figyelem! Amennyiben a születés nem az Egyesült Királyság területén történt (és nem a brit hatóságok állították ki az anyakönyvi kivonatot), kérjük forduljanak e-mailben Főkonzulátusunkhoz (konz.man@mfa.gov.huaz anyakönyvi kivonat felhasználhatóságának ellenőrzése érdekében.
+2. Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy apai elismerő nyilatkozat
a.) Magyar házassági anyakönyvi kivonat
Ha a szülők Magyarországon kötöttek házasságot, vagy házasságukat Magyarországon már anyakönyveztették.
b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
Amennyiben a szülők nem házasok, vagy a gyermek születését követően kötöttek házasságot, a születés hazai anyakönyvezése céljából teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele szükséges a főkonzulátuson. Ennek részletezéséhez feltétlenül tekintsék át az apai elismerő nyilatkozatra vonatkozó ismertetőnket!) Kivétel ez alól az az eset, amikor a gyermek az Egyesült Királyságban született, és az Egyesült Királyságban kiállított születési anyakönyvi kivonatából egyértelműen kitűnik, hogy a szülők személyére vonatkozóan a külföldi anyakönyvi hivatal előtt a szülők részéről együttes és egybehangzó bejelentés történt, tehát az ún. „Informant” rovatban mindkét szülői minőség („Father”, „Mother”) szerepel, és egyébként az apai elismerő nyilatkozat megtételének valamennyi törvényi feltétele fennáll. (Erről a lehetőségről részletesen lásd az az apai elismerő nyilatkozatra vonatkozó tájékoztató II. pontját!)  
Nyomatékosan felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy apai elismerő nyilatkozat megtételére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha azt a magyar jogszabályok lehetővé teszik, vagyis az apaság vélelme alapján nem kell mást apának tekinteni. Ennek részletezéséhez feltétlenül tekintsék át az apai elismerő nyilatkozatra vonatkozó ismertetőnket!
c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat a házasság magyarországi anyakönyvezésének kérelmével
Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell (lásd a Házasság magyarországi anyakönyvezésénél).
+3. Kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap 
Szíveskedjen a lap alján letölthető adatlapot (ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez) a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.
+4. Szülők állampolgárságának igazolása
Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány. Az ügyintézés során az eredeti okmányt kell bemutatni, másolat nem fogadható el.
FIGYELEM! A nem EU, norvég, izlandi vagy svájci állampolgároknak minden esetben érvényes útlevelet kell bemutatniuk az ügyintézéshez!
Magyar állampolgár szülő(k) állampolgárságának igazolása: Felhívjuk a figyelmet, hogy 6 év feletti gyermek születésének hazai anyakönyvezését csak abban az esetben tudjuk a Főkonzulátuson elvégezni, ha a magyar állampolgár szülő már a gyermek születésekor is rendelkezett az anyakönyvi kérelem benyújtásakor érvényes magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal. Amennyiben mindkét szülő magyar állampolgár, legalább az egyiküknek rendelkeznie kell olyan érvényes magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, amely már a gyermek születésekor is érvényes volt. Ha egyikük sem rendelkezik a fenti követelménynek megfelelő magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, akkor a születés anyakönyvezését megelőzően szükség lehet a gyermek állampolgárságának vizsgálatára. Kérjük, hogy ebben az esetben az időpont foglalása előtt szíveskedjenek e-mailben érdeklődni a konz.man@mfa.gov.hu címen a benyújtandó kérelem típusa iránt.
Külföldi állampolgár szülő állampolgárságának igazolása: A külföldi állampolgárságú szülő esetében a személyazonosság igazolása mellett szükség van az állampolgárság igazolására is (pl. érvényes külföldi útlevéllel). Amennyiben a külföldi állampolgárságú szülő nem tudja bemutatni a gyermek születésekor érvényes külföldi útlevelét, akkor esetében a magyar születési anyakönyvi kivonaton „ismeretlen” állampolgárság fog szerepelni.
+5. Kérelem a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez
A hazai anyakönyvezés részeként automatikusan nyilvántartásba veszik gyermekét az Ön által megadott címen. Ez az alábbiak szerint lehetséges:
a.) Gyermek nyilvántartásba vétele külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve magyar állampolgár szülő bejelentették a végleges külföldi letelepedésüket.
Abban az esetben, ha a szülők (vagy egyikük) külföldön élő magyar állampolgárként szerepelnek a magyarországi személyiadat-és lakcímnyilvántartásban (a lakcímkártyán "külföldi cím" szerepel), akkor lehetőség van a gyermek külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételét kérni. Ebben az esetben az „Adatlap külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez" nyomtatványt kell kitölteni, amely az oldal aljáról letölthető. A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő külföldi címet tartalmazó (magyar) lakcímkártyájának a másolatát, amelyet bemutatást követően visszakap. Ha a lakcímkártya nem áll rendelkezésre, akkor a szülő(k) által írt nyilatkozat csatolandó, miszerint a lakcímkártya nem áll rendelkezésre.
b.) Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve a magyar állampolgár szülő nem jelentették be a végleges külföldi letelepedésüket.
Abban az esetben, ha a szülők Magyarországon élő magyar állampolgárnak számítanak, akkor az „Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt kell kitölteni. Ez a dokumentum az oldal alján letölthető. A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának a másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve. A lakcímkártya helyett csatolni lehet a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap vagy bérleti szerződés másolatát. Ha a felsoroltak egyike sem áll rendelkezésre, akkor a szülő(k) által írt nyilatkozat, miszerint a kért dokumentumok (lakcímkártya, tulajdoni lap, bérleti szerződés) egyike sem áll rendelkezésre.

Kitöltési útmutató az "Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez”:

  • az adatlapot a gyermek adataival kell kitölteni, és mindkét szülőnek alá kell írnia;
  • a gyermek magyarországi lakhelye nem lehet eltérő, mint a szülőké;
  • ha mindkét szülő rendelkezik magyarországi lakcímmel, akkor a választásuk szerint az egyik szülő lakcíme lesz a gyermek lakcíme is;
  • a II-es pontban a szállásadó adatait (neve, minősége, lakcíme és aláírása) kötelezően ki kell tölteni;
  •  a II-es pontban a szállásadó az a szülő, aki a regisztrációhoz megadta a magyarországi lakcíme adatait. 
  • Felhívjuk a figyelmet a szállásadói nyilatkozat (adatlap 3. oldala) kitöltésének fontosságára. Amennyiben nem a szülő tulajdonában van a magyarországi ingatlan, ahová a gyermek nyilvántartásba vételét kérik (hanem pl. a nagyszülő tulajdonában), akkor a szállásadótól (adott esetben nagyszülőtől) szükséges a szállásadói hozzájáruló nyilatkozat csatolása. A keltezéssel és aláírással ellátott, kitöltött nyilatkozatot a szállásadónak még a konzuli hivatali ügyintézés előtt eredetiben el kell juttatnia a szülők részére, hogy utóbbiak be tudják azt nyújtani az általuk kitöltött/aláírt 1-2. oldallal együtt. Amennyiben a szállásadó nem jelenik meg személyesen a konzuli hivatali ügyintézéskor, akkor legalább egy másolatot csatolni kell az érvényes személyazonosításra alkalmas okmányáról a szállásadói nyilatkozat mellé.
c.) Ha mindkét szülő magyar állampolgár és az egyikük bejelentette a végleges külföldi letelepedését, míg a másik szülő nem, úgy a szülők választhatnak, hogy az a.) vagy b.) pont szerint kérik a nyilvántartásba vételt.
+6. Magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája
A kérelem benyújtásakor a magyar állampolgárságú szülőnek a lakcímkártyáját be kell mutatnia.
+7. Útlevél igénylése újszülött részére
Magyar állampolgár szülő újszülött gyermeke részére a születés anyakönyvezése mellett igényelhet útlevelet, külön állampolgársági vizsgálatra nincs szükség. Újszülöttek részére lehetséges állandó és ideiglenes magánútlevél igénylése. Erről lásd a honlapunk vonatkozó részeit. Szükséges továbbá 1 db útlevél kép is a gyermekről. 
+8. Anyasági támogatás és FÉTÁM (ún. „babakötvény”) iránti kérelmek  (igénylés esetén)
Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy tanulmányozza honlapunk vonatkozó részét itt.

 

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írják alá!

FIGYELEM: az apai elismerő nyilatkozatot csak a konzulátuson, az ügyintézéskor írhatják alá!

A szükséges adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, és a kitöltött adatlapokkal keressék fel a Főkonzulátust! Amennyiben az adatlap valamely pontjában bizonytalanok, úgy a kérdéses részt hagyják üresen. Hiányosan kitöltött adatlapok esetén az ügyintézéskor igyekszünk segíteni, azonban a kitöltetlen adatlapokkal érkező ügyfelektől a kérelmet nem áll módunkban átvenni. 

 


Mennyibe kerül?

Az anyakönyvezési eljárás ingyenes.

Fizetni csak az apai elismerő nyilatkozatért kell, ha ennek megtétele szükséges. Az apai elismerő nyilatkozat költsége az aktuális díjtáblázatban megtalálható.

Ha a születés anyakönyvezésével egyidejűleg  útlevélkérelem benyújtására is sor kerül, annak díját is be kell fizetni. Erre vonatkozóan lásd a honlap megfelelő részeit. 

A konzuli díjat a kérelem benyújtásakor bankkártyával (debit) kell fizetni.

 


Letölthető adatlapok: 

ADATLAP külföldön történt születés magyarországi anyakönyvezéséhez

Apai elismerő nyilatkozat megszületett gyermek esetében - Kérjük, hogy a honlap apai elismerő nyilatkozat részét olvassák el!

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez

Adatlap külföldön  élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez

 

<< Vissza a tartalomhoz