Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

 

I. Mi az apai elismerő nyilatkozat? Mikor van helye apai elismerő nyilatkozat tételének?

Az anyakönyvvezető – főszabály szerint – apaként azt a férfit jegyzi be az anyakönyvi nyilvántartásba, akit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a gyermek apjának kell tekinteni.

A Ptk. szerint (4:98-114. §) az, hogy ki tekinthető a gyermek apjának, vélelmeken alapul, ellentétben az anyai pozícióval, amely a születés tényével egyértelműen betöltötté válik. Az apaság a következő, szigorú sorrendet követő vélelmeken alapulhat:

1) az anya fennálló házassága,

2) fennálló házasság hiányában az anya megszűnt házassága, ha a gyermek születésétől visszafelé számított 300 napon belül szűnt meg a házasság bontóper útján vagy a férj halálával,

3) élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás,

4) apai elismerő nyilatkozat,

5) az apaság bírósági megállapítása. 


A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot akkor lehet megtenni, ha:

1) az anya családi állapota hajadon vagy a szülők a gyermek születését követően kötöttek házasságot,

2) az anya családi állapota elvált/özvegy és a házasságának jogerős felbontása/házastársának halála, valamint a gyermek születése között legalább 300 nap eltelt, továbbá

3) a születés nem olyan reprodukciós eljárás (pl. lombikbébi program) eredménye, amelyben a szülők élettársakként vettek részt,

4) a gyermek tekintetében apaságot megállapító per nincs folyamatban,

és

5) az apa a gyermeknél legalább 16 évvel idősebb.

Amennyiben nincs olyan apasági vélelem, amely alapján egyértelmű, hogy ki a gyermek apja, a fenti törvényi feltételek együttes fennállása esetén a gyermek születésének hazai anyakönyvezése előtt vagy azzal egyidejűleg apai elismerő nyilatkozattal szükséges a gyermek családi jogállását rendezni. Amennyiben a gyermek az Egyesült Királyságban született, a fentiektől eltérő, speciális szabály érvényesül, amelyről a II. pontban olvashat részletesen.

Mikor NEM lehet teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tenni?

FIGYELEM! A vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések alapján az eljáró hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy a gyermek családi jogállása rendezett-e, vagyis az apai jogállás betöltött-e. Amennyiben a jogszabályok értelmében más személyt kell a gyermek (jogi) apjának tekinteni, mint a (biológiai) apát, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat NEM tehető az apaság vélelmének megdöntéséig. Az apaság vélelmét bírósági úton lehet megdönteni Magyarországon, ezáltal az apai jogállás betöltetlenné válik, majd ezt követően a biológiai apa már teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tehet. Az apaság vélelmének megdöntéséhez előzetesen a jogi apa nevére kell anyakönyvezni a gyermeket. A vélelem megdöntése, ill. a biológiai apa nyilatkozata után a gyermeket a biológiai apa nevére lehet anyakönyvezni. Konzulátusunk az ilyen esetekben csupán a gyermek jogi apja nevére történő anyakönyvezésben tud eljárni, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat rögzítésében, a biológiai apa nevére történő anyakönyvezésben, továbbá az apaság vélelmének bírósági megdöntésében nem. További gyakorlati útmutatásként jelezni kívánjuk, hogy ilyen esetekben kizárólag hazautazásra szolgáló ideiglenes útlevelet tudunk kiállítani a gyermekeknek a magyarországi ügyintézést (apaság vélelmének megdöntése, születés hazai anyakönyvezése Magyarországon, útlevél igénylése Magyarországon) elősegítendő.


Mi a kérelem benyújtásának módja?

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség előzetes időpontfoglalás alapján, melyet ide kattintva tud megtenni. Ha bizonytalan benne, hogy az Önök esetében kell/lehet-e apai elismerő nyilatkozatot tenni, kérjük érdeklődjön az konz.man@mfa.gov.hu email címen.

Amennyiben az apai elismerő nyilatkozat megtételére önállóan kerül sor (tehát anyakönyvezéstől függetlenül), úgy az Időpontfoglaló Rendszerben az „apai elismerő nyilatkozat” ügycsoportot kell kiválasztani. 

Ha az apai elismerő nyilatkozatot a születés anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg kívánják megtenni, abban az esteben az "apai elismerő nyilatkozat + születés anykönyvezése" csoportos ügytípusra szükséges időpontot foglalni.

A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetéséről részletesen honlapunk születés magyarországi anyakönyvezése részénél olvashat. 

Az apa teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tehet a születendő gyermekre is. Ehhez az oldal alján található külön formanyomtatvány tartozik.

Az apai elismerő nyilatkozatok szülőknél maradó példányát a feldolgozás után postán küldjük vissza az ügyfeleknek.


Melyek az önálló apai elismerő nyilatkozat megtételének feltételei?

  • mindkét szülő személyes jelenléte;
  • szülők érvényes, állampolgárságot is igazoló személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása (külföldi állampolgárok esetében mindig útlevél);
  • gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata – ha az nem magyar vagy angol nyelvű, akkor hiteles fordítással ellátva;
  • eljárási díj befizetése – az eljárási díj összegét a honlapunkon a Konzuli díjak címszó alatt találja meg;
  • ha az anya elvált családi állapotú, akkor be kell mutatni a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amely a válás tényét tartalmazza, vagy a magyar bíróság jogerős ítéletét a válás kimondásáról;
  • ha az anya özvegy családi állapotú, akkor be kell mutatni az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát.

Amennyiben az apa vagy az anya kiskorú (18 év alatti), akkor a kiskorú szülő mindkét szülőjének/törvényes képviselőjének szintén jelen kell lennie.

 

Letölthető nyomtatványok:

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozathoz megszületett gyermek esetében

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozathoz születendő gyermekre


II. Az apai elismerő nyilatkozatra vonatkozó eljárás, ha gyermeke az Egyesült Királyságban született

Ha a szülők nem házasok, vagy a gyermek születését követően kötöttek házasságot, és a gyermek az Egyesült Királyságban született, továbbá az Egyesült Királyságban kiállított születési anyakönyvi kivonatából (Certified copy of an entry) egyértelműen kitűnik, hogy a szülők személyére vonatkozóan a külföldi anyakönyvi hivatal előtt a szülők részéről együttes és egybehangzó bejelentés történt, tehát az ún. „Informant” rovatban mindkét szülői minőség („Father”, „Mother”) szerepel, és egyébként az apai elismerő nyilatkozat megtételének valamennyi törvényi feltétele fennáll, apaként a külföldi születési anyakönyvi kivonatban szereplő személy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtétele nélkül anyakönyvezhető. (Vagyis nem kell külön időpontot foglalniuk az apai elismerő nyilatkozat megtételére, mert a nyilatkozatot kiváltja a brit születési anyakönyvi kivonat.)

Kérjük, ebben az esetben az ügyintézésre az oldal alján található nyilatkozatot [nemleges nyilatkozat] kitöltve szíveskedjenek magukkal hozni. A nyilatkozat aláírására az ügyintézés során, a konzuli hivatal munkatársa előtt kerül majd sor.

Figyelem! Ez a szabály ugyanakkor nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az apa vagy az anya kiskorú (18 év alatti), vagy 14. életévet betöltött gyermekre tesz az apa elismerő nyilatkozatot.

Letölthető nyomtatvány:

Nemleges nyilatkozat (csak a II. pontban ismertetett esetekben töltendő ki)